Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Defnities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan

maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de

uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand

aangaat met de ondernemer;

 

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot

een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of

afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of

ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is

gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk

maakt.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen

de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader

van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop

op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van

de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

􀀁

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden

gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat

consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

van de ondernemer.

 

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: DylanVB

Straatnaam:Ponyweide 54

Postcode: 2727HL

Plaats: Zoetermeer

E-mailadres: Dylanbs910@gmail.com

KvK-nummer: 90385756

Btw-identicatienummer: NL004811978B55

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van

de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op

afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst

van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar

gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat

de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan

in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden

gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument

langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens

speci􀀷eke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is

het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de

consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden

steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden

op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd

worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het

overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg

onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van

het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,

dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene

voorwaarden.

 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere

bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar

de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod

vermeld.

 

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod

te wijzigen en aan te passen.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende

gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt

van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

􀀁

Alle afbeeldingen, speci􀀷caties gegevens in het aanbod zijn indicatie

en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding

van de overeenkomst.

 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave

van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen

dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte

kleuren van de producten.􀀁

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument

duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de

aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

 

de prijs inclusief belastingen;

 

de eventuele kosten van verzending;

 

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke

handelingen daarvoor nodig zijn;

 

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

 

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn

waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de

kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op

afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere

basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo

ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de

overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst

verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de

overeenkomst kan worden gesloten;

􀀁

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen

en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs

elektronische weg kan raadplegen; en

 

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een

duurtransactie.

 

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,

tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van

het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft

aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische

weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de

ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen

ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch

kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte

stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan

voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien

de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft

om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de

volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door

de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de

consument met klachten terecht kan;

􀀁

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van

het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke

melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

 1. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,

tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft

verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de

overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van

onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts

van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende

voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende

producten.􀀁

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid

de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de

consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het

product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate

uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn

herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de

originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,

conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn

herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst

van het product,􀀁􀀁kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar

maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te

willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product

binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen

dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door

middel van een bewijs van verzending.

 

Indien de klant na a􀀸oop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen

niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn

herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft

teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn

de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening

van de consument.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer

dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het

product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend

bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument

uitsluiten voor producten zoals omschreven􀀁􀀁in lid 2 en 3. De

uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de

ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor

producten:􀀁

 

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig

speci􀀷caties van de consument;

 

 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

 1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

 1. die snel kunnen bederven of verouderen;

􀀁

 1. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de 􀀷nanciële

markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

 1. voor losse kranten en tijdschriften;

 

 1. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de

consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 1. voor hygiënische producten waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor

diensten:

 

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding

te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde

periode;

 

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de

consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

 1. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

 

 

Artikel 9 – De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de

prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,

behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of

diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op

de 􀀷nanciële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,

met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.􀀁

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van

wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit

bedongen heeft en:􀀁

􀀁

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

 1. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te

zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn

inclusief btw.

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de

gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid

aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het

product volgens de foutieve prijs te leveren.􀀁

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten

voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

speci􀀷caties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de

ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander

dan normaal gebruik.

 

 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie

doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de

consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden.

 

 

 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen

14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden

gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de

originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de

fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer

verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten

voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor

eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van

de producten.

 

De garantie geldt niet indien:

􀀁

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of

bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn

blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in

strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de

verpakking behandeld zijn;

 

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van

voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien

van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.􀀁

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht

nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van

bestellingen van producten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het

bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze

algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere

leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of

indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden

uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat

hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat

geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer

het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal

de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel

beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt

geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet

worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn

voor rekening van de ondernemer.

􀀂􀀁

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust

bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument

of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld a􀀸everen van producten

(elektriciteit daaronder begrepen)􀀁 of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld a􀀸everen van producten

(elektriciteit daaronder begrepen)􀀁 of diensten, te allen tijde tegen

het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van

daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

 

De consument kan de in de vorige leden genoemde

overeenkomsten:

 

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn

aangegaan;

 

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor

zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 

Een overeenkomst die voor bepaalde􀀁 tijd is aangegaan en die strekt

tot het geregeld a􀀸everen van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor

bepaalde􀀁 tijd􀀁 is aangegaan en die strekt tot het geregeld a􀀸everen

van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden

􀀁􀀁

verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de

consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de

verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt

tot het geregeld a􀀸everen van producten of diensten, mag alleen

stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van

ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie

maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, a􀀸everen van dag-, nieuws- en

weekbladen en tijdschriften.

 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter

kennismaking a􀀸everen van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)􀀁 wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na a􀀸oop van de

proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de

consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een

opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de

overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de

consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7

werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in

artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een

dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging

van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of

vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer

behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de

consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te

brengen.

􀀁􀀂

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7

dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de

ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn

van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer

de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost

ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op,

tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal

de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos

vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument

waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de

consument woonachtig is in het buitenland.